Alpro a.d. Vlasenica saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ALPRO" VLASENICA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09 ,100/11 i 67/13, 100/17 i 82/19), članova 25.,26.,27 i 46. tačke 3. i 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst Statuta S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine, notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine i Odluke Upravnog odbora od 27.05.2020.godine, Upravni odbor, objavljuje

POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO" VLASENICA

koja će se održati dana 29.6.2021.godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul. Njegoševa bb, sala za sjednice.

I

Za ovu XXV sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIV sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "ALPRO" za 2020.godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.05.2020. godine do 24.05.2021. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora i Konsolidovanog finansijskog izvještaja,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Društva iz 2020. godine.

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti odnosno Knjige akcionara, koji sadrži stanje akcija na dan 19.06.2021.godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara). O svim tačkama dnevnog reda će se odlučivati na Skupštini akcionara natpolovičnom većinom svih akcija sa pravom glasa prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su odsutni, a opredijelili su se da glasaju putem pisane izjave o glasanju.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionara učestvuju u radu Skupštine.
Lično glasanje podrazumijeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje putem pisane izjave
odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju koja treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za", "Protiv" prijedloga odluke ili je "Uzdržan od glasanja", sa potpisom akcionara odnosno zakonskog zastupnika, na koji je pribavljen pečat ukoliko je akcionar privredno društvo. Izjave o glasanju kao i punomoći koje daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara (uključujući tekst Statuta-prečišćen tekst) mogu se dobiti svakim radnim danom u stručnoj službi Društva, na adresi sjedišta Društva.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopije teksta Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, u sjedištu Društva u Vlasenici, ulica Njegoševa bb, u stručnoj službi, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja Skupštine.

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 30.06.2021. (srijeda), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj:15/21


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas

 

 Prečice: ALPR