Vodovod a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Prijedor

"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 2334/2021
Prijedor, 8.6.2021. godine

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici održanoj 8.6.2021. godine

SAZIVA

vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u četvrtak, 8.7.2021. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora,
4. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora,
5. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora,
6. Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor člana Nadzornog odbora,
7. Odluka o imenovanju komisije za izbor člana Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 28.6.2021. godine.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u četvrtak, 15.7.2021. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.

Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

 

Nadzorni odbor
Živo Babić, dipl.ecc.
Nikola Kesić, dipl.ecc.

 


Prilog:
poziv za Skupstinu.pdf   624 KB - Latinica

Prečice: VDPR