Pamo a.d. Modriča saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pamo promet a.d. Modriča

PAMO-PROMET a.d.
Vojvode Stepe Stepanovića 22
Modriča

Datum: 06.07.2021

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v, a u vezi sa članom 272. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Slušbeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 40. Statuta PAMO-PROMET ad, Upravni odbor upućuje

JAVNI POZIV
Za XIV redovnu Skupštinu akcionara PAMO-PROMET a.d.

Skupština će se održati 09.08.2021 godine sa početkom u 10 h u prostorijama restorana društvene ishrane preduzeća, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
• Zapisničara
• Dva ovjerivača zapisnika
• Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020 godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2020 godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021 godinu.


U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 14 h.

Poziv za Skupštinu objavit će se u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine najmanje 30 dana prije održavanja.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti Akcija, na deseti dan (30.07.2020) prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Materijal za Skupštinu akcionari sa pravom glasa mogu preuzeti svakim radnim danom od 08-15 h u kancelariji PAMO-PROMET ad.


Predsjednik UO

 Prečice: PMPR