PVIK Izvor a.d. Foča saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: 01-NO-02-921
Datum:26.07.2021.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04, 78/11), člana 63. stav 1. tačka 6., a u vezi sa članom 35. stav 1. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, na sjednici održanoj 26.07.2021. godine, donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU XVII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PViK „IZVOR" a.d. FOČA

I

Saziva se XVII (sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara PViK „Izvor" a.d. Foča za dan 20.08.2021. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u prostorijama sjedišta PViK „Izvor" a.d. Foča, ul. Vuka Karadžića bb, u Foči.
Ukoliko se iz opravdanih razloga XVII (sedamnaesta) redovna sjednica ne održi dana, ponovljena sjednica će se održati dana 27.08.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za XVII (sedamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
2. Izvještaj Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara održane 14.08.2020. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2020. godinu;5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja o radu PViK „Izvor" a.d. Foča za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine,
5.2. Finansijskog izvještaja PViK „Izvor" a.d. Foča za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti PViK „Izvor" a.d. Foča ostvarene u 2020. godini;
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada PViK „Izvor" a.d. Foča za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana rada PViK „Izvor" a.d. Foča za period 01.01.2021.-31.12.2023. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2020. godini;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju privremenih članova Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča;
12. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča;
13. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča;
14. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča;
15. Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora (dva člana) PViK „Izvor" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča;
16. Razno.

III

Zadužuje se Uprava Preduzeća da prijedlog odluke po predloženim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala, u skladu sa Zakonom i Statutom PViK „Izvor" a.d. Foča.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 07.08.2021. godine u skladu sa Zakonom i Statutom PViK „Izvor" a.d. Foča.
Uvid u materijal zainteresovani mogu ostvarivati svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća, počev od dana objavljivanja Odluke, odn. saziva redovne sjednice pa do održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Poziv će se objaviti u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i na oglasnu tablu Preduzeća.


PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA
Spasoje Jojić

 Prečice: VKIF