Gradip a.d. Prnjavor - Smanjenje broja akcija i početak trgovanja

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta Gradip a.d. Prnjavor
Oznaka akcija GRDP-R-A
Nominalna vrijednost akcija 1 KM
Stari broj akcija 3.448.947
Broj akcija smanjen za 12.274
Novi broj akcija 3.436.673
Osnov za smanjenje broja akcija 2. emisija - smanjenje osnovnog kapitala
Ograničenje prava na hartiji od vrijednosti -
Rok trajanja ograničenja -
Početak trgovanja  05.08.2021.


Prilog:
Prečice: GRDP