Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR „KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te člana 45. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20 od 30.12.2020. godine), Upravni odbor na nastavku 2. sjednice održane dana 10. avgusta 2021. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 10. septembar 2021. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 11. avgusta 2021. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva i to od 11. avgusta 2021. godine, pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 6.5.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2020.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2020. godine i Mišljenju aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2020. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2020. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina-Kros" d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina-Kros" d.o.o za 2020. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju Krajina-Kros" d.o.o sa prijedlogom modaliteta oporavka;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se odobrava sticanje akcija bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
16. Razmatranje i usvajanje Izvјеštајa Оdbоrа zа rеviziјu „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva;
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2021. godinu;
19. Tekuća pitanja.


NAPOMENA:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 31. avgust 2021. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 13. septembra 2021. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.


Broj: 02-1837/21
Datum: 10. avgust 2021. godine


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mirko Bošnjak

 

 Prečice: KROS