Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - Otvoren stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 31/19

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, u stečajnom postupku nad AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica, na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 29.3.2019. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica AD " Vodovod i kanalizacija" Vlasenica, Svetosavska ulica br. 100, JIB 4401445100004.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Miodrag Petrović iz Zvornika. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 29.3.2019. godine, u 12.00 časova. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 61 0 St 012431 18 St.
3. Uz prijavu dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ista ne može biti manja od 50 KM niti veća od 10.000,00 KM.
4. Taksa treba da se uplati na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
6. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti će se dostavi u "Službeni glasnik Republike Srpske" i Registar ovog suda.
9. Zakazuje se ispitno ročište za 30.5.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, a nakon toga održaće se izvještajno ročište.

Obrazloženje
Prijedlog da se nad stečajnim dužnikom AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica, Svetosavska ulica br. 100, otvori stečajni postupak podnio je predlagač, zakonski zastupnik, v.d. direktora Dejan Krezović ovom sudu 7.12.2018. godine. U prijedlogu se navodi da je AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica poslovalo duži vremenski period sa gubitkom. Preduzeće nije moglo izvršavati svoje obaveze, što je dovelo do blokade računa. Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 St 012431 18 St, od 28.2.2019. godine, pokrenut je prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica.
Na ročištu održanom 29.3.2019. godine Sud je usvojio izvještaj privremenog stečajnog upravnika te zaključio da su se stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka shodno odredbama člana 97. stav 6. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/16, od 2.3.2016. godine), jer je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka dozvoljen, postoji stečajni razlog za otvaranje stečajnog postupka, te je Sud odlučio kao u izreci.


Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja žalbu može uložiti stečajni dužnik. Žalba se podnosi Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" putem ovog suda.
Žalba se podnosi u dva primjerka.


(61 0 St 012431 18 St-su)

 

 Prečice: VDKN