Vodovod a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

VODOVOD" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 4170/2021.
Prijedor, 6.10.2021. godine

Na osnovu člana 272. st. 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, Nadzorni odbor preduzeća na sjednici održanoj 6.10.2021. godine

SAZIVA

vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u ponedjeljak, 25.10.2021. godine, u 13 časova u upravnoj zgradi preduzeća, ulica Kozarska 87 u Prijedoru.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora,
4. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.10.2021. godine.
U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u ponedjeljak, 1.11.2021. godine, u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87, u kancelariji br. 1.
Pozivaju se predstavnici grada Prijedor, grupa "Fortis" d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.


Predsjednik Nadzornog odbora
Živo Babić, dipl. ek.

 Prečice: VDPR