Naša banka a.d. Bijeljina - Obavještenje akcionarima

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 208. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) emitent Naša banka a.d. Bijeljina, sa adresom Patrijarha Pavla 3, Bijeljina, objavljuje

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE

- Skupština akcionarskog društva Naša banka Bijeljina je na vanrednoj sjednici, održanoj dana 25.11.2021. godine, donijela Odluku o dvadesetoj emisiji akcija upućenoj investitoru koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM, bez obaveze objavljivanja prospekta.
- Akcije dvadesete emisije koje će se emitovati na osnovu ove odluke su obične (redovne) akcije sa pravom glasa, klase "A", koje glase na ime.
- Ukupan broj akcija koje se emituju ovom emisijom je 2.000.000 akcija, nominalna vrijednost jedne akcije je 1,00 KM, što čini ukupnu vrijednost emisije od 2.000.000,00 KM,
- Obične akcije klase "A" daju sljedeća prava: pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, pravo učešća u radu skupštine društva, pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividendi, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica i pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.
- Akcije emitovanim i stečenim u dvadesetoj emisiji može se raspolagati kada bude objavljen Prospekt u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, osim u slučajevima predviđenim važećim pozitivnim propisima.
- Emitent objavljuje prospekt u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, najkasnije u roku od jedne godine od upisa akcija u Centralni registar.
- Dvadeseta emisija akcija upućena je investitoru Fructa trade d.o.o. Derventa s tim da postojeći akcionari Emitenta, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan presjeka - 15.12.2021. godine, imaju pravo preče kupovine akcija ove emisije.
-Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana presjeka. Upis akcija dvadesete emisije počinje prvog sljedećeg radnog dana nakon dana presjeka. Upis se vrši u prostorijama agenta emisije "Monet broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, u vremenu od 8 do 16 časova, na način da se upisnica potpisuje u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.
-Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.
- Prodajna cijena jedne akcije dvadesete emisije je 1,00 KM. Akcije se u cjelosti uplaćuju u novcu, u konvertibilnim markama.
- Uplata se vrši na račun kod depozitne banke: Nova banka a.d. Banja Luka, broj
5550900055104703.

 Prečice: PIBB