Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Glas srpski - Trgovina" a.d. Banja Luka
Ul.Skendera Kulenovića br.93 78 000 Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD-27491 /21
Datum:15.12.2021. godine

Na osnovu člana 272. i člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 67/13), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.100 /11), člana 39. Statuta „Glas srpski - Trgovina"a.d. Banja Luka br:AD-13 517/12 od 29.06.2012.godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 10.12.2021.godine, na osnovu Odluke broj:AD-27389/21 od 10.12.2021.godine

SAZIVA
IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Glas srpski-Trgovina" a.d. Banja Luka

Skupština akcionara će se održati dana 05.01.2022.godine (srijeda) s početkom rada u 11,15 časova u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
7. Informacija o preduzetim aktivnostima po osnovu Odluke o usvajanju elaborata vještaka građevinsko - arhitektonske struke broj: AD-20341/21 od dana 06.09.2021.godine i Zaključka broj:AD-20341-1/21 od dana 06.09.2021.godine i donošenje odgovarajuće odlukeili zaključka

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broji i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 26.12.2021.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 18.01.2022. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ul.Skendera Kulenovića br.93 u Banjoj Luci, svakim radnim danom od 9,00-14,00 časova, počev od dana objavljivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanje Skupštine u zakazanom vremenu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon : (051) 249-813.

 Prečice: GLST