PVIK Izvor a.d. Foča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  PVIK Izvor a.d. Foča

NADZORNI ODBOR
Broj: 01-NO-02-70/22
Datum: 19.01.2022. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04, 78/11), člana 63. stav 1. tačka 6., a u vezi sa članom 36. stav 1. tačka a) Statuta PViK „Izvor" a.d. Foča, Nadzorni odbor PViK „Izvor" a.d. Foča, na sjednici održanoj 19.01.2022. godine, donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA PViK „IZVOR" a.d. FOČA

I

Saziva se Vanredna sjednica Skupštine akcionara PViK „Izvor" a.d. Foča za dan 14.02.2022. godine, sa početkom u 12:00 (dvanaest) časova.
Sjednica će se održati u prostorijama sjedišta PViK „Izvor" a.d. Foča, Ul. Vuka Karadžića bb, u Foči. Ukoliko se iz opravdanih razloga Vanredna sjednica Skupštine akcionara PViK „Izvor" a.d. Foča ne održi dana 14.02.2022. godine, ponovljena sjednica će se održati dana 21.02.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara PViK „Izvor" a.d. Foča predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
1.2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;
1.3. Predsjednika Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 08.11.2021. godine;
3. Donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča;
4. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora PViK „Izvor" a.d. Foča;
5. Razno;

III

Zadužuje se Uprava Preduzeća da prijedloge odluke po predloženim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala, u skladu sa Zakonom i Statutom PViK „Izvor" a.d. Foča.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno 04.02.2022. godine u skladu sa Zakonom i Statutom PViK „Izvor" a.d. Foča.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvarivati svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća, počev od dana objavljivanja Odluke, odnosno saziva vanredne sjednice pa do održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Poziv će se objaviti u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i na oglasnoj tabli Preduzeća.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Spasoje Jojić

 

 Prečice: VKIF