Elektrodistribucija a.d. Pale - Javni poziv za upis i uplatu 1. emisije obveznica javnom ponudom

Izvor:  Monet Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21 i 11/22) i Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 99/21 i 14/22), Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija" a.d. Pale (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi prve emisije obveznica Emitenta. Obveznice iz prve emisije emituju se na osnovu Odluke o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj: S-273/22, koju je usvojila Skupština akcionara Emitenta, dana 12.01.2022. godine. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-96-3/22 od 07.03.2022. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
Broj i nominalna vrijednost obveznica: 5.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 KM.
Dospijeće i kamatna stopa: Dospijeće emisije je 5 (pet) godina od dana registracije obveznica u Centralnom registaru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou.
Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Anuiteti se isplaćuju polugodišnje i to na način da će se u prva 3 (tri) anuiteta isplaćivati samo kamata (tzv. „Grace period"), dok će se narednih 7 anuiteta isplaćivati glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim polugodišnjim anuitetima. Plaćanje anuiteta se vrši posredstvom platnog agenta.
Platni agent: Platni agent prve emisije dugoročnih korporativnih obveznica je Nova banka a.d. Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka.
Prodajna cijena: Cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude, u skladu sa Pravilima Banjalučke berze s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1.000,00 KM po obveznici. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 16.03.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 15.04.2022. godine.
Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava, koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis, na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica broj: 555-09000556898-07, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
Detaljne informacije u vezi ponude obveznica dostupne su u Jedinstvenom prospektu za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze, koji je besplatno dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na internet stranicama Emitenta: www.edbpale.com, Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije: www.monetbroker.com i platnog agenta: www.novabanka.com.

Više informacija o prvoj emisiji obveznica Emitenta može se dobiti kod Agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600. Jedinstveni prospekt moguće je naručiti putem zvanične adrese elektronske pošte Agenta emisije: mail@monetbroker.com.


Emitent zastupan po BDD „Monet Broker" a.d. Banja Luka.

 

 


Prilog:
EDPL_Javni poziv.docx   21 KB - Latinica
EDPL_Prospekt i prilozi.zip   16,3 MB - Latinica

Prečice: EDPL