Objašnjenje pojmova

Aktiva


Stalna imovina
obuhvataju nematerijalna ulaganja (patenti, licence, koncesije, goodwill, ulaganje u probnu proizvodnju itd.), osnovna sredstava (građevinski objekti, oprema, zemljište, šume itd.) i dugoročna finansijska ulaganja (učešća u kapitalu, krediti sa rokom dospjeća preko jedne godine, dugoročne hartije od vrijednosti itd.).

Tekuća imovina
pored gotovine i gotovinskih ekvivalenata, obrtna imovina obuhvata materijal, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode, potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda i usluga, kao i kratkoročne finansijske plasmane (krediti, hartije od vrijednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospjeća do godine dana).

Gotovinski ekvivalenti i gotovina
obuhvataju sve neposredno unovčive hartije od vrijednosti, depozite po viđenju, gotovinu, plemenite metale i predmete od plemenitih metala. Predstavljaju raspoloživa finansijska sredstva kompanije, koja se brzo konvertuju u novac i garantuju platežnu sposobnost kompanije.

Aktivna vremenska razgraničenja
obuhvataju troškove koji su unaprijed plaćeni za najviše godinu dana, prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koji su nastali troškovi u tekućem periodu i akontacioni porez na dodatu vrijednost.

Gubitak iznad visine kapitala
obuhvata iznos gubitka koji prelazi visinu ukupnog kapitala. Ovaj iznos unosi se u aktivu bilansa stanja, da ne bi na kapitalu imali negativnu poziciju.

Poslovna aktiva
obuhvata ukupna sredstva sa kojima raspolaže kompanija umanjena za gubitak iznad kapitala.

Pasiva

Kapital
obuhvata osnovni kapital, emisionu premiju, revalorizacione rezerve, rezerve iz dobitka, neraspoređeni dobitak i gubitak do visine kapitala.

Osnovni kapital
obuhvata akcijski kapital akcionarskog društva, koji se iskazuje u nominalnoj vrijednosti.

Rezerve
obuhvataju zakonske rezerve (rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom), statutarne i druge rezerve (rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom i drugim aktima preduzeća).

Revalorizacione rezerve
obuhvata rezerve koje se koriste za usaglašavanje knjigovodstvene i fer vrijednosti stalnih sredstava, kapitala i obaveza.

Neraspoređeni dobitak
obuhvata neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine.

Dugoročna rezervisanja
obuhvataju se obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama.

Dugoročne obaveze
obuhvataju dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoročne kredite, obaveze po osnovu dugoročnih hartija od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospijevaju u roku dužem od godinu dana od dana njihovog nastanka.

Kratkoročne obaveze
obuhvataju kratkoročne kredite i ostale finansijske obaveze koje dospjevaju u roku od godinu dana, obaveze prema dobavljačima, obaveze iz specifičnih poslova, obaveze za zarade i naknade zarada, obaveze za poreze, kamate dividende itd. Sve kratkoročne obaveze dospijevaju na naplatu u roku od godinu dana.

Pasivna vremenska razgraničenja
obuhvataju se unaprijed naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava, ili kada obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu. U pasivna vremenska razgraničenja mogu se uključiti i rashodi kamata koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od 12 mjeseci.

Ukupna pasiva
obuhvata ukupni kapital i obaveze preduzeća, odnosno izvore sredstava preduzeća.

Skraćeni bilans uspjeha

Prihodi od prodaje
obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga.

EBITDA
obuhvata dobit preduzeća ne uzimajući u obzir rashode kamata, poreze i amortizaciju preduzeća. Ovaj pokazatelj pruža nam značajniju mjeru zarađivačke moći kompanije.

Amortizacija
obuhvata troškove amortizacije nematerijalnih ulaganja (patenti, licence, koncesije, goodwill, ulaganje u probnu proizvodnju itd.) i osnovnih sredstava (građevinski objekti, oprema, zemljište, šume itd.).

EBIT
računa se tako što se na dobit prije oporezivanja dodaju rashodi kamata. Jedan od važnijih pokazatelja finansijskih performansi kompanije.

Rashodi kamata
odnose se na troškove pozajmljivanja novca.

Dobitak prije poreza
ova pozicija predstavlja dobit preduzeća prije poreza na dobit.

Porezi iz dobitka
porez na dobit koju plaća preduzeće. Porez na dobit u RS je 10 %.

Neto dobitak
dobit koja ostaje preduzeću nakon plaćanja poreza na dobit.

Broj zaposlenih
predstavlja prosječan broj zaposlenih radnika u preduzeću tokom poslovne godine.

Prihod po zaposlenom
dobija se kao količnik prihoda preduzeća sa prosječnim brojem zaposlenih radnika u jednoj fiskalnoj godini. Prihod po zaposlenom prikazuje efikasnost organizacije u posmatranoj kompaniji.

Skraćeni bilans novčanih tokova

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
obuhvata prilive od kupaca, prilive od premija, subvencija i sl, ostale prilive iz poslovnih aktivnosti.

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
obuhvata odlive po osnovu plaćanja dobavljačima, zaposlenima, odlive po osnovu kamata, poreza na dobit i ostale odlive iz poslovnih aktivnosti.

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana, prilive po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu, priliv od prodaje dijelova preduzeća, prilive po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana, prilivi od kamata i prilivi od dividendi i učešća u dobitku.

Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana, odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu, odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća, odlivi na osnovu nabavke nematerijalanih ulaganja i osnovnih sredstava, odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana.

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
obuhvata prilive na osnovu povećanjaosnovnog kapitala, neto prilivi na osnovu dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza.

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela, neto odlivi na osnovu kratkoročnih i dugoročnih finansisjkih obaveza, odlivi po osnovu finansijskog lizinga, odlivi za dividende i učešća u dobitku.


Finansijski pokazatelji

P/S racio
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa prihodom od prodaje po akciji. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM prihoda od prodaje po jednoj akciji.

EPS Earnings per Share (Neto dobit po akciji)
računa se kao količnik između neto dobiti i ukupnog broja akcija. EPS je pokazatelj profitabilnosti preduzeća koji prikazuje koliku je neto dobiti preduzeće ostvarilo po jednoj akciji.

P/E ratio
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa EPS-om. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM neto dobiti po jednoj akciji.

Dividenda po akciji
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji kompanija raspodjeljuje za dividende i broja akcija preduzeća.

Racio plaćanja dividende
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji se raspodjeljuje za dividende i neto dobiti preduzeća.

Dividendna stopa
dobija se kao količnik između dividende po akciji i prosječne cijene za akciju.

Knjigovodstvena vrijednost akcije
dobija se kao količnik knjigovodstvene vrijednosti kapitala i ukupnog broja akcija preduzeća.

Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
dobija se kao odnos prosječne cijene akcije emitenta i knjigovodstvene vrijednosti po akciji.

Tržišna kapitalizacija
ukupna tržišna vrijednost hartije od vrijednosti. Dobija se kao proizvod prosječne tržišne cijene hartije od vrijednosti i ukupnog broja hartija od vrijednosti.

ROA (Return On Assets- prinos na sredstva)
dobija se kao odnos neto dobiti i prosječnih sredstava. Služi kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu ukupnih sredstava preduzeća izražen u procentima.

ROE (Return On Eqiuty - prinos na kapital)
dobija se kao količnik neto dobiti i prosječnog kapitala. Rezultat se iskazuje u procentima. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara.

Neto marža
računa se kao količnik između neto dobiti i prihoda od prodaje u poslovnoj godini.

EBITDA marža
računa se kao količnik između EBITDA i prihoda od prodaje. Pokazuje koliki je procenat dobiti u prihodima preduzeća, ne uzimajući u obzir amortizaciju i finansijski rezultat.

Racija profitabilnosti

Prinos na kapital (ROE)
dobija se kao količnik neto dobiti i prosječnog kapitala. Rezultat se iskazuje u procentima. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara.

Prinos na ukupna sredstva (ROA)
dobija se kao odnos neto dobiti i prosječnih sredstava. Služi kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu ukupnih sredstava preduzeća izražen u procentima.

Prinos na stalnu imovinu (ROFA)
dobija se kao odnos neto dobiti i prosječne stalne imovine (nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana). Predstavlja pokazatelj uspješnosti korišćenja stalne imovine u prošloj godini.

Operativna marža
je količnik rezultata iz redovnog poslovanja i prihoda iz redovne djelatnosti.

Marža prije poreza
je racio bruto rezultata i prihoda iz redovne djelatnosti.

Neto marža
računa se kao količnik između neto dobiti i prihoda od prodaje ostvarenog u poslovnoj godini i predstavlja procenat neto dobiti u prihodima od prodaje. U literaturi ovaj pokazatelj se naziva i ROS (Return On Sell) ili profitna marža.

Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
odnos neto priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti i prihoda od prodaje robe, proizvoda i usluga.

Novčani tok iz poslovanja / Kapital
odnos neto priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti i ukupnog kapitala.

Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
odnos neto priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti i ukupnih obaveza.

Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga podjeljeni prosječnim brojem zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca.

Free Cashflow
neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti - (odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava - prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava).

Racio pokrivenosti dividende
dobija se kao odnos neto dobiti preduzeća i iznosa novca koja se raspodjeljuje za dividende.

Dividenda po akciji
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji kompanija raspodjeljuje za dividende i broja akcija preduzeća.

Racio plaćanja dividende
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji se raspodjeljuje za dividende i neto dobiti preduzeća

Vrijednost preduzeća

Tržišna kapitalizacija
ukupna tržišna vrijednost hartije od vrijednosti. Dobija se kao proizvod prosječne tržišne cijene hartije od vrijednosti i ukupnog broja hartija od vrijednosti.

Vrijednost preduzeća (EV)
je mjera vrijednosti tekućeg poslovanja kompanije. Ova vrijednost se može smatrati kao teoretska cijena preuzimanja kompanije, uzimajući u obzir dugove kompanije i novčane pozicije.

Neto dug
prikazuje neto dugovnu poziciju kompanije, uzimajući u obzir gotovinu i gotovinske ekvivalente kao odbitnu stavku od dugova.

EV / Tržišna kapitalizacija
Formula: EV / Tržišna kapitalizacija

Ukupne obaveze/ EV
Formula: Ukupne obaveze/ EV

Neto dug / EV
Formula: Neto dug / EV

EV / EBIT
Formula: EV / EBIT

EV / EBITDA
Formula: EV / EBITDA

Tržišna racija

Neto dobitak po akciji (EPS)
računa se kao količnik između neto dobiti i ukupnog broja akcija. EPS je pokazatelj profitabilnosti preduzeća koji kazuje koliku je neto dobiti preduzeće ostvarilo po jednoj akciji.

Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E)
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa EPS-om. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM neto dobiti po jednoj akciji.

P/E 52W High
predstavlja najviši nivo P/E racija u posljednje 52 sedmice.

P/E 52W Low
predstavlja najniži nivo P/E racija u posljednje 52 sedmice.

Dividendna stopa
dobija se kao količnik između dividende po akciji i prosječne cijene za akciju.

52W High Dividendna stopa
predstavlja najviši nivo dividendne stope u posljednje 52 sedmice.

52W Low Dividendna stopa
predstavlja najniži nivo dividendne stope u posljednje 52 sedmice.

Stopa zarade
Formula: EPS /Prosječna cijena *100

Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
dobija se kao odnos prosječne cijene akcije emitenta i knjigovodstvene vrijednosti po akciji.

Prihodi od prodaje po akciji
računa se kao količnik između prihoda od prodaje i ukupnog broja akcija. Pokazuje kolike je prihode od prodaje preduzeće ostvarilo po jednoj akciji.

P/S racio
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa prihodom od prodaje po akciji. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM prihoda od prodaje po jednoj akciji.

Racija likvidnosti i sredstava

Racio ubrzane likvidnosti
je racio kratkoročnih potraživanja i plasmana uvećanih za gotovinu i gotovinske ekvivalente podjeljenih kratkoročnim obavezama.
Formula: (kratkoročna potraživanja i plasmani +gotovina i gotovinski ekvivalenti)/kratkoročne obaveze

Racio tekuće likvidnosti
je racio kratkoročnih sredstava i kratkoročnih obaveza.

Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
odnos sredstava i prosječnog broja zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca.

Sredstva / Kapital
odnos ukupnih sredstava i kapitala preduzeća.

Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
odnos neto priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti i ukupnih finansijskih rashoda. Pokazuje kako su finansijski rashodi pokriveni novčanim tokom iz poslovanja.

Prihodi od prodaje / Sredstva
računa se kao količnik između prihoda od prodaje i ukupnih sredstava. Pokazuje kolike je prihode od prodaje preduzeće ostvarilo po jednoj KM uloženoj u sredstva preduzeća.

Prihodi od prodaje / Zalihe
računa se kao količnik između prihoda od prodaje i prosječnih zaliha.

Prihodi od prodaje / Potraživanja
računa se kao količnik između prihoda od prodaje i ukupnih potraživanja.

Prihodi od prodaje / Radni kapital
računa se kao količnik između prihoda od prodaje i radnog kapitala. Radni kapital predstavlja razliku između tekućih sredstava i tekućih obaveza..

Pokrivenost kamata
odnos rezultata iz redovnog poslovanja i kamata koje je preduzeće platilo u toku godine.

Altman Z-Skor

Jedan od najpoznatijih zbirnih pokazatelja koji se mogu računati na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja je Altmanov pokazatelj finansijske nesigurnosti (Financial Distress Ratios), koji je ponderisani zbir više pojedinačnih pokazatelja. Na temelju ponderisanog zbira prosuđuje se "finansijsko zdravlje" preduzeća.

Formula:

1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1X5

X1= (Ukupna tekuća imovina-ukupne kratkoročne obaveze)/ukupna sredstva;
X2= neraspoređeni dobitak/ukupna sredstva;
X3= dobitak iz redovnog poslovanja/ukupna sredstva;
X4= tržišna kapitalizacija/ukupne obaveze;
X5= ukupan prihod/ukupna sredstva;

Na temelju ponderisanog zbira prosuđuje se finansijsko stanje preduzeća. Veći zbir znači veću finansijsku stabilnost preduzeća. Nasuprot tome, manji zbir upozorava na moguuće finansijske neprilike. Na temelju empirijskih istraživanja utvrđeno je da su preduzeća kod kojih je taj zbir veći od 3 vrlo stabilna i kod takvih preduzeća nema opasnosti od bankrota. Veličina zbira između 1,81 i 2,99 je "siva zona". Ako je taj zbir manji od 1,81 tada to znači da preduzeće ima znatnih finansijskih teškoća i da mu prijeti bankrot. Podrazumijeva se da taj zbir ne može biti negativan broj.

Knjigovodstvena vrijednost po akciji
dobija se kao količnik knjigovodstvene vrijednosti kapitala i ukupnog broja akcija preduzeća.

Racija obaveza

Dugoročne obaveze / Kapital
odnos dugoročnih obaveza (dugoročne obavez +dugoročna rezervisanja) i kapitala preduzeća.

Ukupne obaveze / Kapital
odnos ukupnih obaveza (kratkoročne obaveze + dugoročne obaveze + dugoročna rezervisanja) i kapitala preduzeća.

Ukupne obaveze / Ukupna sredstva
odnos ukupnih obaveza i ukupnih sredstava

Bankarski pokazatelji

Multiplikator akcijskog kapitala (EM)
je mjera finansijske poluge. Računa se kao odnos između: Prosječna ukupna aktiva / Prosječan ukupan kapital i rezerve. Veći multiplikator akcijskog kapitala utiče na veću finansijsku polugu, što znači da se banka više oslanja na dug u finansiranju aktive.

Neto kamatna marža
Razlika između prihoda od kamate i rashoda od kamate, izražena kao procenat prosječne aktive. Negativna vrijednost označava da banka nije donosila kvalitetne odluke, jer rashodi kamata su veći od prihoda generisanih investicijama banke.

Profitna marža
Racio profitabilnosti koji se računa kao odnos neto dobiti i ukupnih prihoda. Pokazuje koji procenat prihoda banka zadrži kao čistu zaradu.

Kapital i rezerve / Aktiva
je odnos kapitala i rezervi banke prema njenoj neponderisanoj ukupnoj aktivi. Racio predstavlja pokazatelj udjela kapitala i rezervi u aktivi banke. Manji udio kapitala i rezervi, veća vjerovatnoća da banka postane nesolventna. Računa se kao: Prosječan ukupan kapital i rezerve / Prosječna ukupna aktiva.

Krediti i plasmani / Aktiva
je odnos kredita i plasmana banke prema njenoj aktivi. Prikazuje udio kredita i plasmana u aktivi. Što je ovaj racio viši, znači da pokazuje veće kredite i plasmane banke i manju likvidnost banke. Računa se kao: Prosječni krediti i plasmani / Prosječna ukupna aktiva.