Objašnjenje pojmova

Aktiva


Stalna imovina
obuhvataju nematerijalna ulaganja (patenti, licence, koncesije, goodwill, ulaganje u probnu proizvodnju itd.), osnovna sredstava (građevinski objekti, oprema, zemljište, šume itd.) i dugoročna finansijska ulaganja (učešća u kapitalu, krediti sa rokom dospjeća preko jedne godine, dugoročne hartije od vrijednosti itd.).

Tekuća imovina
pored gotovine i gotovinskih ekvivalenata, obrtna imovina obuhvata materijal, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode, potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda i usluga, kao i kratkoročne finansijske plasmane (krediti, hartije od vrijednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospjeća do godine dana).

Gotovinski ekvivalenti i gotovina
obuhvataju sve neposredno unovčive hartije od vrijednosti, depozite po viđenju, gotovinu, plemenite metale i predmete od plemenitih metala. Predstavljaju raspoloživa finansijska sredstva kompanije, koja se brzo konvertuju u novac i garantuju platežnu sposobnost kompanije.

Aktivna vremenska razgraničenja
obuhvataju troškove koji su unaprijed plaćeni za najviše godinu dana, prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koji su nastali troškovi u tekućem periodu i akontacioni porez na dodatu vrijednost.

Gubitak iznad visine kapitala
obuhvata iznos gubitka koji prelazi visinu ukupnog kapitala. Ovaj iznos unosi se u aktivu bilansa stanja, da ne bi na kapitalu imali negativnu poziciju.

Poslovna aktiva
obuhvata ukupna sredstva sa kojima raspolaže kompanija umanjena za gubitak iznad kapitala.

Pasiva

Kapital
obuhvata osnovni kapital, emisionu premiju, revalorizacione rezerve, rezerve iz dobitka, neraspoređeni dobitak i gubitak do visine kapitala.

Osnovni kapital
obuhvata akcijski kapital akcionarskog društva, koji se iskazuje u nominalnoj vrijednosti.

Rezerve
obuhvataju zakonske rezerve (rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom), statutarne i druge rezerve (rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom i drugim aktima preduzeća).

Revalorizacione rezerve
obuhvata rezerve koje se koriste za usaglašavanje knjigovodstvene i fer vrijednosti stalnih sredstava, kapitala i obaveza.

Neraspoređeni dobitak
obuhvata neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine.

Dugoročna rezervisanja
obuhvataju se obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama.

Dugoročne obaveze
obuhvataju dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoročne kredite, obaveze po osnovu dugoročnih hartija od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospijevaju u roku dužem od godinu dana od dana njihovog nastanka.

Kratkoročne obaveze
obuhvataju kratkoročne kredite i ostale finansijske obaveze koje dospjevaju u roku od godinu dana, obaveze prema dobavljačima, obaveze iz specifičnih poslova, obaveze za zarade i naknade zarada, obaveze za poreze, kamate dividende itd. Sve kratkoročne obaveze dospijevaju na naplatu u roku od godinu dana.

Pasivna vremenska razgraničenja
obuhvataju se unaprijed naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava, ili kada obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu. U pasivna vremenska razgraničenja mogu se uključiti i rashodi kamata koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od 12 mjeseci.

Ukupna pasiva
obuhvata ukupni kapital i obaveze preduzeća, odnosno izvore sredstava preduzeća.

Skraćeni bilans uspjeha

Prihodi od prodaje
obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga.

EBITDA
računa se tako što se na dobit prije oporezivanja dodaju rashodi kamata i amortizacija. Ovaj pokazatelj pruža nam značajniju mjeru zarađivačke moći kompanije.

Amortizacija
obuhvata troškove amortizacije nematerijalnih ulaganja (patenti, licence, koncesije, goodwill, ulaganje u probnu proizvodnju itd.) i osnovnih sredstava (građevinski objekti, oprema, zemljište, šume itd.).

EBIT
računa se tako što se na dobit prije oporezivanja dodaju rashodi kamata. Jedan od važnijih pokazatelja finansijskih performansi kompanije.

Rashodi kamata
odnose se na troškove pozajmljivanja novca.

Dobitak prije poreza
ova pozicija predstavlja dobit preduzeća prije poreza na dobit.

Porezi iz dobitka
porez na dobit koju plaća preduzeće. Porez na dobit u RS je 10 %.

Neto dobitak
dobit koja ostaje preduzeću nakon plaćanja poreza na dobit.

Broj zaposlenih
predstavlja prosječan broj zaposlenih radnika u preduzeću tokom poslovne godine.

Prihod po zaposlenom
dobija se kao količnik prihoda preduzeća sa prosječnim brojem zaposlenih radnika u jednoj fiskalnoj godini. Prihod po zaposlenom prikazuje efikasnost organizacije u posmatranoj kompaniji.

Skraćeni bilans novčanih tokova

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
obuhvata prilive od kupaca, prilive od premija, subvencija i sl, ostale prilive iz poslovnih aktivnosti.

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
obuhvata odlive po osnovu plaćanja dobavljačima, zaposlenima, odlive po osnovu kamata, poreza na dobit i ostale odlive iz poslovnih aktivnosti.

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana, prilive po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu, priliv od prodaje dijelova preduzeća, prilive po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana, prilivi od kamata i prilivi od dividendi i učešća u dobitku.

Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana, odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu, odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća, odlivi na osnovu nabavke nematerijalanih ulaganja i osnovnih sredstava, odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana.

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
obuhvata prilive na osnovu povećanjaosnovnog kapitala, neto prilivi na osnovu dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza.

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela, neto odlivi na osnovu kratkoročnih i dugoročnih finansisjkih obaveza, odlivi po osnovu finansijskog lizinga, odlivi za dividende i učešća u dobitku.


Finansijski pokazatelji

P/S racio
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa prihodom od prodaje po akciji. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM prihoda od prodaje po jednoj akciji.

EPS Earnings per Share (Neto dobit po akciji)
računa se kao količnik između neto dobiti i ukupnog broja akcija. EPS je pokazatelj profitabilnosti preduzeća koji prikazuje koliku je neto dobiti preduzeće ostvarilo po jednoj akciji.

P/E ratio
broj koji se dobije dijeljenjem prosječne cijene akcije preduzeća sa EPS-om. On pokazuje koliko konvertibilnih maraka investitor plaća za jednu KM neto dobiti po jednoj akciji.

Dividenda po akciji
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji kompanija raspodjeljuje za dividende i broja akcija preduzeća.

Racio plaćanja dividende
dobija se kao odnos između ukupnog iznosa u novcu koji se raspodjeljuje za dividende i neto dobiti preduzeća.

Dividendna stopa
dobija se kao količnik između dividende po akciji i prosječne cijene za akciju.

Knjigovodstvena vrijednost akcije
dobija se kao količnik knjigovodstvene vrijednosti kapitala i ukupnog aktulenog broja akcija preduzeća.

Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
dobija se kao odnos prosječne cijene akcije emitenta i knjigovodstvene vrijednosti po akciji.

Tržišna kapitalizacija
ukupna tržišna vrijednost hartije od vrijednosti. Dobija se kao proizvod prosječne tržišne cijene hartije od vrijednosti i ukupnog broja hartija od vrijednosti.

ROA (Return On Assets- prinos na sredstva)
dobija se kao odnos neto dobiti i prosječnih sredstava. Služi kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu ukupnih sredstava preduzeća izražen u procentima.

ROE (Return On Eqiuty - prinos na kapital)
dobija se kao količnik neto dobiti i prosječnog kapitala. Rezultat se iskazuje u procentima. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarenja neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara.

Neto marža
računa se kao količnik između neto dobiti i prihoda od prodaje u poslovnoj godini.

EBITDA marža
računa se kao količnik između EBITDA i prihoda od prodaje. Pokazuje koliki je procenat dobiti u prihodima preduzeća, ne uzimajući u obzir amortizaciju i finansijski rezultat.