Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS

Registar emitenata hartija od vrijednosti, u skladu sa članom 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06 i 34/09), vodi Komisija za hartije od vrijednosti.

Registar emitenata hartija od vrijednosti je evidencija o opštim podacima o emitentu, osnovnim podacima o emitovanim hartijama od vrijednosti, osnovnom kapitalu emitenta, organima emitenta i drugim podacima određenim Pravilnikom o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/07).

Emitenti hartija od vrijednosti dužni su da podnesu prijavu za upis promjene svih prethodno navedenih podataka u roku od sedam dana od dana sticanja uslova za upis promjene.

Prema članu 296. stav 1. tačka 1. novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 KM kazniće se za prekršaj emitent, ako ne podnese prijavu za upis podataka u registar emitenata u propisanom roku, a prema stavu 2. istog člana za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, i to novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 konvertibilnih maraka.