Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka [AERD-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -0,97%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,51%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,59%
Operativna marža 16,13%
Marža prije poreza -1,90%
Neto marža -4,67%
EBITDA marža 31,58%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,5035
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0657
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,1154
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 32.540
Free Cashflow 1.212.477
EBIT 67.651
EBITDA 760.416
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 2.936.460
Vrijednost preduzeća (EV) 12.197.185
Neto dug 9.260.725
EV / Tržišna kapitalizacija 4,1537
Ukupne obaveze/ EV 0,8611
Neto dug / EV 0,7593
EV / EBIT 180,2957
EV / EBITDA 16,0401
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -3,83%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1591
Prihodi od prodaje po akciji 0,2378
P/S 1,2195
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,8185
Racio tekuće likvidnosti 0,9255
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 391.302
Sredstva / Kapital 1,5692
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 6,7324
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1100
Prihodi od prodaje / Zalihe 7,6341
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,4663
Prihodi od prodaje / Radni kapital -8,5941
Pokrivenost kamata 4,3083
Altman Z-Skor 0,4511
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8224
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,3653
Ukupne obaveze / Kapital 0,5692
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3627