Agrokombinat a.d. Rogatica - u likvidaciji [AGKM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2016. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -10,03%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -2,20%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -2,37%
Operativna marža 21,71%
Marža prije poreza -53,57%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0046
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0013
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 3.128
EBIT -72.461
EBITDA -42.994
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 845.126
Vrijednost preduzeća (EV) 3.256.502
Neto dug 2.411.376
EV / Tržišna kapitalizacija 3,8533
Ukupne obaveze/ EV 0,7425
Neto dug / EV 0,7405
EV / EBIT -44,9414
EV / EBITDA -75,7432
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -8,59%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 1,2304
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1287
Racio tekuće likvidnosti 0,1324
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 388.093
Sredstva / Kapital 4,5202
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 31,2800
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata 301,4600
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0488
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 1,2610
Ukupne obaveze / Kapital 3,5202
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,7788