Alumina a.d. Kneževo [ALUM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -33,63%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -23,84%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -28,96%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 31.420
EBIT -681.644
EBITDA -681.644
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 21.664
Vrijednost preduzeća (EV) 861.359
Neto dug 839.695
EV / Tržišna kapitalizacija 39,7600
Ukupne obaveze/ EV 0,9748
Neto dug / EV 0,9748
EV / EBIT -1,2636
EV / EBITDA -1,2636
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -3.146,45%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0128
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0410
Racio tekuće likvidnosti 0,2048
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 505.190
Sredstva / Kapital 1,4980
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0078
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,4980
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3324