Autoservis centar a.d. Banja Luka [ATSC-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2008. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,77%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -312,54%
Operativna marža -5.896,15%
Marža prije poreza -5.896,15%
Neto marža -5.896,15%
EBITDA marža -5.896,15%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 520
Free Cashflow 0
EBIT -30.660
EBITDA -30.660
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 330.458
Vrijednost preduzeća (EV) 1.152.025
Neto dug 821.567
EV / Tržišna kapitalizacija 3,4861
Ukupne obaveze/ EV 0,7134
Neto dug / EV 0,7132
EV / EBIT -37,5742
EV / EBITDA -37,5742
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,28%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0002
P/S 635,4954
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0515
Racio tekuće likvidnosti 0,1823
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 821.857
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0006
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0046
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0120
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0008
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000