Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje [EKHC-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -5,93%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -4,62%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -5,15%
Operativna marža -14,08%
Marža prije poreza -13,79%
Neto marža -12,89%
EBITDA marža 4,57%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 65.117
Free Cashflow -673.319
EBIT -3.017.985
EBITDA 1.017.843
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 3.849.305
Vrijednost preduzeća (EV) 18.517.342
Neto dug 14.668.037
EV / Tržišna kapitalizacija 4,8106
Ukupne obaveze/ EV 0,8090
Neto dug / EV 0,7921
EV / EBIT -6,1357
EV / EBITDA 18,1927
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -74,57%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0822
Prihodi od prodaje po akciji 1,1108
P/S 0,1728
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,4803
Racio tekuće likvidnosti 0,6925
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 180.742
Sredstva / Kapital 1,3199
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3583
Prihodi od prodaje / Zalihe 12,1248
Prihodi od prodaje / Potraživanja 5,2067
Prihodi od prodaje / Radni kapital -8,1859
Pokrivenost kamata -22,2868
Altman Z-Skor 0,5768
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3360
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,1310
Ukupne obaveze / Kapital 0,3199
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2424