Fabrika dijelova i sklopova a.d. Ljubija [FDIS-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 1,71%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,29%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,32%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT 29.979
EBITDA 29.979
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 75.579
Vrijednost preduzeća (EV) 582.151
Neto dug 506.572
EV / Tržišna kapitalizacija 7,7025
Ukupne obaveze/ EV 0,8776
Neto dug / EV 0,8702
EV / EBIT 19,4186
EV / EBITDA 19,4186
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0178
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 2,8012
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 35,70%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0474
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,1196
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,3206
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0542
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,3206
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2428