Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju [FSTH-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2010. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -19,45%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -4,60%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -6,85%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -170.821
EBITDA -170.821
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 504
Vrijednost preduzeća (EV) 2.248.728
Neto dug 2.248.224
EV / Tržišna kapitalizacija 4.460,9416
Ukupne obaveze/ EV 1,2314
Neto dug / EV 0,9998
EV / EBIT -13,1642
EV / EBITDA -13,1642
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -33.887,02%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0006
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3980
Racio tekuće likvidnosti 0,4758
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 593.628
Sredstva / Kapital 4,4928
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -170.822,0000
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1573
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,6599
Ukupne obaveze / Kapital 3,4928
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,7774