Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka [GLSG-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -0,11%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,10%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,10%
Operativna marža 11,88%
Marža prije poreza -2,07%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0241
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,2319
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 114.717
EBIT 17.359
EBITDA 123.306
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 351.064
Vrijednost preduzeća (EV) 845.317
Neto dug 494.253
EV / Tržišna kapitalizacija 2,4079
Ukupne obaveze/ EV 0,5853
Neto dug / EV 0,5847
EV / EBIT 48,6962
EV / EBITDA 6,8554
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,52%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0737
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3781
Racio tekuće likvidnosti 0,4160
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 5.258.158
Sredstva / Kapital 1,1039
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 3,5597
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -0,0731
Altman Z-Skor 0,4385
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4654
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0485
Ukupne obaveze / Kapital 0,1039
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0941