Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje [HETR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,42%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,33%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,36%
Operativna marža -31,39%
Marža prije poreza -26,83%
Neto marža -35,26%
EBITDA marža 15,83%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,7887
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0319
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,5341
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 51.123
Free Cashflow 22.916.870
EBIT -9.971.579
EBITDA 5.867.740
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 90.898.750
Vrijednost preduzeća (EV) 145.225.141
Neto dug 54.326.391
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5977
Ukupne obaveze/ EV 0,3769
Neto dug / EV 0,3741
EV / EBIT -14,5639
EV / EBITDA 24,7498
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -14,38%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0992
Prihodi od prodaje po akciji 0,0962
P/S 2,4525
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2380
Racio tekuće likvidnosti 0,3722
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.339.906
Sredstva / Kapital 1,0597
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 33,9410
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0378
Prihodi od prodaje / Zalihe 18,5879
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,2169
Prihodi od prodaje / Radni kapital -3,9631
Pokrivenost kamata -25,3207
Altman Z-Skor 1,0617
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3800
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0435
Ukupne obaveze / Kapital 0,0597
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0563