Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u stečaju [HMPR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -49,19%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -426,33%
Marža prije poreza -12.887,27%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,8658
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 1.025.390
EBIT -823.062
EBITDA -823.062
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 880.863
Vrijednost preduzeća (EV) 2.065.190
Neto dug 1.184.327
EV / Tržišna kapitalizacija 2,3445
Ukupne obaveze/ EV 0,5735
Neto dug / EV 0,5735
EV / EBIT -2,5092
EV / EBITDA -2,5092
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -93,63%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,0014
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 473.731
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 595,1190
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -16,8358
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000