Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Palas a.d. Banja Luka [HPAL-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -3,68%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,35%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -3,57%
Operativna marža -32,30%
Marža prije poreza -47,09%
Neto marža -63,95%
EBITDA marža -10,21%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 50.106
Free Cashflow 0
EBIT -513.508
EBITDA -76.771
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 7.235.341
Vrijednost preduzeća (EV) 8.341.014
Neto dug 1.105.673
EV / Tržišna kapitalizacija 1,1528
Ukupne obaveze/ EV 0,1364
Neto dug / EV 0,1326
EV / EBIT -16,2432
EV / EBITDA -108,6480
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -6,64%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,5638
Prihodi od prodaje po akciji 0,0623
P/S 9,6267
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,6984
Racio tekuće likvidnosti 0,7661
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 931.324
Sredstva / Kapital 1,0887
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0524
Prihodi od prodaje / Zalihe 3,4492
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,4772
Prihodi od prodaje / Radni kapital -2,8915
Pokrivenost kamata -149,9395
Altman Z-Skor 3,8839
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0641
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0021
Ukupne obaveze / Kapital 0,0887
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0814