Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju [INBL-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -26,17%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -23,32%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -26,04%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -75.125
EBITDA -75.125
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 79.039
Vrijednost preduzeća (EV) 120.978
Neto dug 41.939
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5306
Ukupne obaveze/ EV 0,3467
Neto dug / EV 0,3467
EV / EBIT -1,6104
EV / EBITDA -1,6104
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -95,05%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,3781
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 250.994
Sredstva / Kapital 1,2006
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,4291
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3174
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,2006
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1671