Jasna a.d. Rogatica - u stečaju [JASN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2012. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -81,34%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -17,22%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -26,61%
Operativna marža -281,37%
Marža prije poreza -281,37%
Neto marža -238,19%
EBITDA marža -238,19%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 2.884
Free Cashflow 0
EBIT -336.585
EBITDA -336.585
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 56.946
Vrijednost preduzeća (EV) 1.741.248
Neto dug 1.684.302
EV / Tržišna kapitalizacija 30,5770
Ukupne obaveze/ EV 0,9730
Neto dug / EV 0,9673
EV / EBIT -5,1733
EV / EBITDA -5,1733
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -591,06%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2320
Prihodi od prodaje po akciji 0,1539
P/S 0,4030
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,8988
Racio tekuće likvidnosti 1,0871
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 39.587
Sredstva / Kapital 7,9010
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0723
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,9928
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,2628
Prihodi od prodaje / Radni kapital 2,6701
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2673
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 4,4275
Ukupne obaveze / Kapital 6,9010
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,8734