Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka [JLLC-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -2,03%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,02%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,15%
Operativna marža -7,19%
Marža prije poreza -4,71%
Neto marža -4,89%
EBITDA marža 9,18%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0038
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0015
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0016
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 55.858
Free Cashflow 30.738
EBIT -257.311
EBITDA 733.486
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.622.072
Vrijednost preduzeća (EV) 20.318.020
Neto dug 18.695.948
EV / Tržišna kapitalizacija 12,5260
Ukupne obaveze/ EV 0,9204
Neto dug / EV 0,9202
EV / EBIT -78,9629
EV / EBITDA 27,7006
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -24,09%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0793
Prihodi od prodaje po akciji 0,2265
P/S 0,2031
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0957
Racio tekuće likvidnosti 0,2885
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 273.751
Sredstva / Kapital 1,9147
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 0,1440
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,2092
Prihodi od prodaje / Zalihe 3,3495
Prihodi od prodaje / Potraživanja 5,2899
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,6888
Pokrivenost kamata -6,0693
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5798
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,1175
Ukupne obaveze / Kapital 0,9147
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4777