Klaonica i prerada mesa a.d. Sokolac - u stečaju [KIPM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2007. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 2,75%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 7,12%
Operativna marža 2,64%
Marža prije poreza 2,30%
Neto marža 2,61%
EBITDA marža 6,79%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0509
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0432
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 85.533
Free Cashflow 24.881
EBIT 33.024
EBITDA 63.880
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.080.713
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0261
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,9976
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,4276
Racio tekuće likvidnosti 0,5625
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 100.695
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 8,3699
Prihodi od prodaje / Sredstva 1,0532
Prihodi od prodaje / Zalihe 11,0880
Prihodi od prodaje / Potraživanja 3,0616
Prihodi od prodaje / Radni kapital -1,9415
Pokrivenost kamata 5,4822
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000