Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo [KLMK-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -4,24%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,81%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -36.240
EBITDA -36.240
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 364.764
Vrijednost preduzeća (EV) 3.998.052
Neto dug 3.633.288
EV / Tržišna kapitalizacija 10,9607
Ukupne obaveze/ EV 0,9088
Neto dug / EV 0,9088
EV / EBIT -110,3215
EV / EBITDA -110,3215
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,94%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,4357
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,2253
Racio tekuće likvidnosti 1,2304
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.490.188
Sredstva / Kapital 5,3401
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,2948
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4328
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 4,3401
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,8127