JP Komrad a.d. Rogatica [KOMR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,65%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,22%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,41%
Operativna marža 0,63%
Marža prije poreza 0,17%
Neto marža 0,17%
EBITDA marža 2,95%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0319
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,1199
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0599
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 15.040
Free Cashflow 16.325
EBIT 2.879
EBITDA 15.107
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 263.823
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0065
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 3,7551
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,5759
Racio tekuće likvidnosti 1,7138
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 12.026
Sredstva / Kapital 3,0025
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 8,1912
Prihodi od prodaje / Sredstva 1,2627
Prihodi od prodaje / Zalihe 40,9031
Prihodi od prodaje / Potraživanja 3,0142
Prihodi od prodaje / Radni kapital 6,1757
Pokrivenost kamata 0,6703
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0000
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 1,1507
Ukupne obaveze / Kapital 2,0025
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,6669