KP Čistoća a.d. Vlasenica - u stečaju [KPVL-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -62,92%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -19,55%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -32,48%
Operativna marža -13,52%
Marža prije poreza -22,59%
Neto marža -22,76%
EBITDA marža -17,60%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0713
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,2877
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0775
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 15.190
Free Cashflow 30.335
EBIT -92.315
EBITDA -74.860
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 391.450
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 2,0647
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,6047
Racio tekuće likvidnosti 0,6127
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 17.753
Sredstva / Kapital 4,7148
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 6,7864
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,8590
Prihodi od prodaje / Zalihe 177,1085
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,1973
Prihodi od prodaje / Radni kapital -3,2405
Pokrivenost kamata -13,9579
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5118
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,5004
Ukupne obaveze / Kapital 3,7148
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,7879