Lisina a.d. Šipovo - u stečaju [LSNA-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 5,98%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 3,21%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža 38,44%
Marža prije poreza 46,27%
Neto marža 46,27%
EBITDA marža 46,27%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,6651
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,1037
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0914
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 72.227
EBIT 50.245
EBITDA 50.245
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 692.809
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0635
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,1371
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,1965
Racio tekuće likvidnosti 1,8815
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 2,1344
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0695
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,1698
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1260
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,1559
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8799
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,1344
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5315