Matex a.d. Banja Luka [MATE-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,43%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,42%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,52%
Operativna marža 8,77%
Marža prije poreza 6,64%
Neto marža 4,25%
EBITDA marža 29,89%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,5359
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0544
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 1,3884
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 289.282
Free Cashflow 598.909
EBIT 57.688
EBITDA 259.422
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Vrijednost preduzeća (EV) 5.597.174
Neto dug 178.500
EV / Tržišna kapitalizacija 1,0329
Ukupne obaveze/ EV 0,0598
Neto dug / EV 0,0319
EV / EBIT 97,0249
EV / EBITDA 21,5756
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0048
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 146,8674
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 0,68%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,6335
Prihodi od prodaje po akciji 0,1121
P/S 6,2438
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 3,5642
Racio tekuće likvidnosti 5,2772
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 2.962.863
Sredstva / Kapital 1,0392
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 5.000,4409
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0979
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,2054
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,1853
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,6057
Pokrivenost kamata 1.015,9570
Altman Z-Skor 10,1223
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1050
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0392
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0377