Mrkonjičanka a.d. Mrkonjić Grad [MRKO-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -5,94%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,16%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,28%
Operativna marža -9,08%
Marža prije poreza -9,08%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,4795
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0127
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 854
EBIT -109
EBITDA 257
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 51.263
Vrijednost preduzeća (EV) 117.769
Neto dug 66.506
EV / Tržišna kapitalizacija 2,2974
Ukupne obaveze/ EV 0,5720
Neto dug / EV 0,5647
EV / EBIT -1.080,4450
EV / EBITDA 458,2432
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -0,21%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 28,7830
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,0264
Racio tekuće likvidnosti 2,0010
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 38,8226
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,7368
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0052
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 29,1611
Ukupne obaveze / Kapital 37,8226
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9742