Neimarstvo a.d. Trebinje - u stečaju [NEIM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2012. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,96%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,97%
Operativna marža -152,81%
Marža prije poreza -152,81%
Neto marža -878,68%
EBITDA marža -878,68%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 214
Free Cashflow 0
EBIT -186.280
EBITDA -186.280
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 221.034
Vrijednost preduzeća (EV) 19.682.255
Neto dug 19.461.221
EV / Tržišna kapitalizacija 89,0464
Ukupne obaveze/ EV 0,9888
Neto dug / EV 0,9888
EV / EBIT -105,6595
EV / EBITDA -105,6595
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -84,28%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0153
P/S 10,4261
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1985
Racio tekuće likvidnosti 0,3942
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 196.588
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0011
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0076
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0077
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0024
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000