Planinsko dobro a.d. Nevesinje - u stečaju [PLDN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2013. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -103,43%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -9,60%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -13,95%
Operativna marža -17,33%
Marža prije poreza -39,85%
Neto marža -56,78%
EBITDA marža -3,84%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,3890
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,4872
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0736
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 83.841
Free Cashflow 684.945
EBIT -670.949
EBITDA -67.620
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 485.428
Vrijednost preduzeća (EV) 9.738.485
Neto dug 9.253.057
EV / Tržišna kapitalizacija 20,0616
Ukupne obaveze/ EV 0,9562
Neto dug / EV 0,9502
EV / EBIT -14,5145
EV / EBITDA -144,0178
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -205,96%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,3453
Prihodi od prodaje po akciji 1,1969
P/S 0,2757
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2064
Racio tekuće likvidnosti 0,8321
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 510.355
Sredstva / Kapital 7,6236
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 2,0654
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1691
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,7742
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,0213
Prihodi od prodaje / Radni kapital -2,8515
Pokrivenost kamata -2,3306
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9557
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 4,0074
Ukupne obaveze / Kapital 6,6236
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,8688