Predionica a.d. Trnovo [PRED-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -76,78%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -56,52%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -57,98%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT -1.400.566
EBITDA -1.400.566
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 112.314
Vrijednost preduzeća (EV) 757.082
Neto dug 644.768
EV / Tržišna kapitalizacija 6,7408
Ukupne obaveze/ EV 0,8519
Neto dug / EV 0,8516
EV / EBIT -0,5406
EV / EBITDA -0,5406
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1.247,01%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0999
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1564
Racio tekuće likvidnosti 0,1567
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,5738
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5004
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,5738
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3646