Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju [RMUM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2015. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,89%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,77%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,88%
Operativna marža -2.497,72%
Marža prije poreza -11.482,22%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -181.419
EBITDA -181.419
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 545.735
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,7076
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 5.060.404
Sredstva / Kapital 1,0671
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2499
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0671
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0629