Đorđić auto centar a.d. Brod [THNS-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2010. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -88,89%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -57,83%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -69,83%
Operativna marža -954,24%
Marža prije poreza -2.622,19%
Neto marža -2.622,19%
EBITDA marža -1.890,79%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 8.011
Free Cashflow 0
EBIT -624.205
EBITDA -454.413
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 193.608
Vrijednost preduzeća (EV) 746.690
Neto dug 553.082
EV / Tržišna kapitalizacija 3,8567
Ukupne obaveze/ EV 0,7416
Neto dug / EV 0,7407
EV / EBIT -1,1962
EV / EBITDA -1,6432
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -325,50%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,8655
Prihodi od prodaje po akciji 0,0273
P/S 8,0559
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,9213
Racio tekuće likvidnosti 1,3852
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 259.153
Sredstva / Kapital 3,4757
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0221
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,3570
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,2110
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,5491
Pokrivenost kamata -39,3094
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2542
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 1,9678
Ukupne obaveze / Kapital 2,4757
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,7123