Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Trgoprodaja a.d. Prijedor - u stečaju [TRPD-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA)
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -44,29%
Marža prije poreza -53,17%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -47.087
EBITDA -47.087
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Vrijednost preduzeća (EV) 21.523.945
Neto dug 16.709.022
EV / Tržišna kapitalizacija 4,4703
Ukupne obaveze/ EV 0,7764
Neto dug / EV 0,7763
EV / EBIT -457,1101
EV / EBITDA -457,1101
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -0,98%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1861
Racio tekuće likvidnosti 0,1906
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 2.785.182
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -9.797,0000
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000