JP VIK vrelo Bioštica a.d. Sokolac - u stečaju [VKVB-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2010. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -6,31%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -4,30%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -6,43%
Operativna marža -34,62%
Marža prije poreza -38,60%
Neto marža -39,76%
EBITDA marža -23,97%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 13.698
Free Cashflow 0
EBIT -335.976
EBITDA -210.140
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 2.932.510
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,1404
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,8878
Racio tekuće likvidnosti 0,9057
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 129.677
Sredstva / Kapital 1,5508
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1082
Prihodi od prodaje / Zalihe 16,6439
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,3376
Prihodi od prodaje / Radni kapital -3,1590
Pokrivenost kamata -25,7610
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8570
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0008
Ukupne obaveze / Kapital 0,5508
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3552