Bilans stanja za 2005. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 Stalna imovina 220.337.868167.675.93152.661.937101.359.901
003 I. Nematerijalna ulaganja 829.812 829.8121.118.415
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj     
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 829.812 829.8121.118.415
009 II. Osnovna sredstva 218.712.009167.675.93151.036.07899.378.400
010 1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi 31.190 31.19088.423
011 2. Građevinski objekti 25.048.76913.121.38811.927.38114.212.105
012 3. Oprema 191.692.005154.554.54337.137.46281.718.064
013 4. Alat i inventar     
014 5. Osnovno stado     
015 6. Ostala osnovna sredstva 4.085 4.0854.197
016 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 1.935.960 1.935.9603.355.611
017 III. Duročni finansijski plasmani 796.047 796.047863.086
018 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
019 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
020 3. Duročni krediti povezanim pravnim licima     
021 4. Duročni krediti     
022 5. Duročne hartije od vrijednosti     
023 6. Otkupljene sopstvene akcije     
024 7. Ostali duročni plasmani 796.047 796.047863.086
025 Obrtna imovina 43.337.08617.955.89425.381.19217.867.994
026 I. Zalihe (027 do 031) 4.082.975414.7353.668.2403.096.190
027 1. Materijal 4.057.167414.7353.642.4322.691.854
028 2. Nedovršena proizvodnja     
029 3. Gotovi proizvodi     
030 4. Roba     
031 5. Dati avansi 25.808 25.808404.336
032 II. Kratkoročna potraživanja i plasmani 36.525.63617.541.15918.984.47714.157.219
033 1. Kratkoročna potraživanja 36.510.50917.541.15918.969.35014.142.092
034 a) Kupci - povezana pravna lica     
035 b) Kupci 34.017.64815.919.69518.097.95313.690.006
036 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
037 g) Druga potraživanja 2.492.8611.621.464871.397452.086
038 2. Kratkoročni finansijski plasmani 15.127 15.12715.127
039 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
040 b) Kratkoročni krediti 15.127 15.12715.127
041 v) Hartije od vrijednosti     
042 g) Mjenice     
043 d) Ostali kratkoročni plasmani     
044 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.728.475 2.728.475614.585
045 1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)     
046 2.Gotovina 2.728.475 2.728.475614.585
047 Aktivna vremenska razgranicenja 12.594 12.59412.718
048 Poslovna imovina 263.687.548185.631.82578.055.723119.240.613
049 Gubitak iznad kapitala     
050 Poslovna aktiva 263.687.548185.631.82578.055.723119.240.613
051 VANBILANSNA AKTIVA 25.307.100 25.307.10015.846.804
101 Kapital   59.014.84097.944.642
102 Osnovni kapital   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   15.795.899 
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital    15.795.899
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II. Emisiona premija     
111 Revalorizacione rezerve   39.577.79279.712.783
112 Rezerve iz dobitka     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne i druge rezerve     
115 Neraspoređeni dobitak   4.219.2744.612.261
116 1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina     
117 2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine   4.219.2744.612.261
118 VI. Gubitak do visine kapitala   578.1252.176.301
119 1. Gubici ranijih dina   578.1252.176.301
120 2. Gubitak tekuće dine     
121 Dugoročna rezervisanja   6.470.0856.154.587
122 I. Rezervisanja za troškove i rizike     
123 II. Rezervisanja za penzije     
124 III. Negativni odwill     
125 IV. Ostala duročna rezervisanja   6.470.0856.154.587
126 V. OBAVEZE   12.570.79815.141.384
127 Dugoročne obaveze   4.807.5783.537.083
128 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
129 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   1.244.7881.460.996
130 3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti     
131 4. Duročni krediti   2.524.746 
132 5. Ostale duročne obaveze   1.038.0442.076.087
133 Kratkoročne obaveze   7.763.22011.604.301
134 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica    350.000
135 2. Kratkoročni krediti   215.254500.000
136 3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze   224.769224.769
137 4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   668.906482.251
138 5. Dobavljači - povezana pravna lica   3.922.4237.132.773
139 6. Dobavljači   610.970321.999
140 7. Ostale obaveze iz poslovanja   41.143 
141 8. Obaveze iz specifičnih poslova   329.9671.533.143
142 9. Obaveze za zarade i naknade zarada   183.855164.766
143 10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   1.473.646765.292
144 11. Druge obaveze   92.287129.308
145 Pasivna vremenska razgrančenja     
146 Poslovna pasiva   78.055.723119.240.613
147 VANBILANSNA PASIVA   25.307.10015.846.804