Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DEST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 20.036.275 19.485.298
Tekuća sredstva 8.631.333 8.687.040
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.010.013 1.698.843
Aktivna vremenska razgraničenja 1.964 152
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.667.608 28.172.338
Pasiva
Kapital 26.723.965 26.024.952
Osnovni kapital 23.228.364 23.228.364
Rezerve 2.796.588 1.107.440
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 699.013 1.689.148
Rezervisanja 161.468 149.902
Dugoročne obaveze 393.966
Kratkoročne obaveze 1.782.175 1.603.518
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 28.667.608 28.172.338
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 19.473.064 17.796.511
EBITDA 2.051.935 1.865.849
Amortizacija 1.251.822 1.145.372
EBIT 800.113 720.477
Rashodi kamata 18.392 69.328
Dobitak prije poreza 781.721 651.149
Porezi iz dobitka 82.708 91.451
Neto dobitak 699.013 559.698
Prosječan broj zaposlenih 341,00 330,00
Prihod po zaposlenom 57.105,76 53.928,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.307.805 19.332.497
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.125.997 16.254.351
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.181.808 3.078.146
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 31
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.117.894 1.300.726
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.117.894 -1.300.695
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 752.744 546.582
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -752.744 -546.582
Ukupni prilivi gotovine 21.307.805 19.332.528
Ukupni odlivi gotovine 18.996.635 18.101.659
Neto priliv (odliv) gotovine 2.311.170 1.230.869
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.698.843 467.974
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.010.013 1.698.843

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,2290
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0301
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,3802
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1505
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1669
Tržišna kapitalizacija 4.459.846
Prinos na aktivu (ROA) 2,46%
Prinos na kapital (ROE) 2,65%
Neto marža 3,59%
EBITDA marža 10,54%
Ukupan prihod 17.330.956