EU Connect Market

Banjalučka berza je fokusirana na privlačenje malih i srednjih preduzeća na regulisano tržište. Kao aktivan učesnik u regionalnim projektima (SEE Link projekat, zajednička distribucija podataka najvećim vendorima sa Bečkom berzom, zajedničke prezentacije kompanija investitorima sa ostalim berzama iz EX-YU, itd) nudimo veću vidljivost kompanijama koje su listirane na tržištima berze kroz slanje podataka najvećim svjetskim vendorima.

Neke od prednosti listiranja na EU Connect tržište su:

  • Omogućava dualni listing kompanijama iz EU kako bi imale pristup većem broju investitoira i povećale svoju vidljivost. 
  • EU connect je regulisano tržište od strane Komisije za hartije od vrijednosti koja je članica IOSCO.
  • Niski troškovi listinga (od 500 EUR to 2.000 EUR godišnje).
  • Tehnološki napredna berza sa elektronskim sistemom trgovanja koji ima implementiran FIX protokol, najnapredniji sistem za distribuciju podataka vendorima, direktan pristup sistemu.

Uslovi za uvrštenje na tržište hartija od vrijednosti emitenata iz EU - EU connect market

Na tržište hartija od vrijednosti emitenata iz EU uvrštavaju se akcije, obveznice i potvrde o deponovanim hartijama od vrijednosti, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Poslovanje da emitent čije se hartije od vrijednosti uvrštavaju ima već listirane hartije od
vrijednosti na nekoj berzi sa sjedištem u EU ili da je zavisno društvo emitenta koji je već
listirao hartije od vrijednosti na nekoj berzi sa sjedištem u EU
Sjedište  da emitent ima sjedište u zemlji članici EU
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom 
Knjigovodstvena vrijednost akcija ili tržišna kapitalizacija uvrštenih akcija 500.000 EUR
Prospekt da ima prospekt odobren od strane Komisije
Broj imalaca akcije najmanje 10
Listing sponzor da ima potpisan ugovor sa listing sponzorom za vrijeme dok je uvršten na Berzi