Način trgovanja

Procedure

Trgovanje na Banjalučkoj berzi se odvija preko berzanskih posrednika, članova berze.  Koristi se elektronski sistem trgovanja razvijen na Ljubljanskoj berzi. Članovi berze mogu biti preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i banke sa sjedištem u Republici Srpskoj. Članovi berze ne moraju biti akcionari berze.
Na Banjalučkoj Berzi se trguje kontinuiranom metodom i metodom periodičnih aukcija sa preovlađujućom cijenom. Trguje se pet puta sedmično: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje se nalaze na slobodnom tržištu - segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem se zaključuju četvrtkom u skladu sa aukcijskim metodom trgovanja.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje se nalaze na slobodnom tržištu - segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije se zaključuju petkom u skladu sa aukcijskim metodom trgovanja.


Kontinuirani metod trgovanja

Kontinuiranom metodom se trguje akcijama emitenata na berzanskoj kotaciji. Kontinuiranom metodom trgovanja trguje se i akcijama sa slobodnog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti.

Kriterijumi likvidnosti su:

 • vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti podijeljena sa brojem mogućih dana trgovanja veća ili jednaka 1.000 KM,
 • broj transakcija sa hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 3 i
 • broj dana trgovanja hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 0,50

Broj mogućih dana trgovanja mora biti veći od 30.

Kriterijumi likvidnosti se izračunavaju uzimajući podatke za period od prethodnih šest (6) mjeseci u odnosu na dan kada se vrši njihovo izračunavanje. Akcije sa slobodnog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti na dan 01.03.2024. su:

Oznaka HOV Naziv emitenta Broj dana trgovanja /
broj mogućih dana trgovanja
Broj transakcija /
broj mogućih dana trgovanja
Prosječan
dnevni promet
----- ---- ---- ---- ----

Trgovanje je podjeljeno u tri faze:

 • faza prije otvaranje tržišta (od 8:30 do 09:30+"random time")
 • otvoreno tržište (od 09:30+"random time" do 13:00)
 • zatvaranje tržišta (13:00)

Prekinute aukcije traju od 15 do 20 minuta.

Dnevno fluktuiranje cijena je ograničeno na ±20%. Dinamičke granice su na ±3%.

Otvarajuća cijena se računa prema sljedećem algoritmu:

 • količinski najveći obim prometa,
 • minimalni ostatak,
 • ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se  najniža cijena,
 • prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.


Aukcijski metod trgovanja

Aukcijskim metodom se trguje akcijama emitenata na slobodnom tržištu koje ne ispunjavaju kriterijume likvidnosti.
Trgovanje je podjeljeno u tri faze:

 • u periodu od 08:30 do 12:00 + "random time" (nasumično izabran broj od 0 do 120 sekundi) dozvoljen je unos, promjena, zadržavanje, oslobađanje i povlačenje prodajnih i kupovnih naloga u BST.
 • u 12:00 + "random time" otvaranje tržišta.

Otvarajuća cijena se formira na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • količinski najveći obim prometa,
 • minimalni ostatak,
 • ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se  najniža cijena,
 • prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.

Kada je formirana preovlađujuća cijena, poslovi se sklapaju prema sljedećim prioritetima:

 • Cijena,
 • Starija vremenska oznaka.

Dozvoljen je unos sljedećih tipova naloga:

 • limitirani nalozi
 • nalozi sa dodatnim uslovima količine izvršenja (nalog sve ili ništa, nalog sa miniminalnom količinom svih zaključenih poslova)
 • nalozi sa dodatnim uslovima vremena izvršenja (dnevni, do određenog datuma, otvoreni)

Prekinute aukcije traju 60 minuta. Dinamičke granice su na ±3%.


Blok poslovi

Članovi berze mogu zaključivati poslove izvan organizovanog tržišta ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM,
 • predmet transakcije je blok hartija od vrijednosti,
 • član Berze zaključuje takav posao za svoj račun i za račun jednog klijenta ili račun dva klijenta.