Objavljivanje informacija

Emitenti koji su obavezni objavljivati informacije na internet stranicama Banjalučke berze, mogu to učiniti na dva načina:

  • Elektronski sistem za objavljivanje informacija (CMS2),  /Uputstvo/
    (za emitente koji imaju potpisan ugovor sa Banjalučkom berzom)

 

Za sva pitanja emitenti mogu kontaktirati Banjalučku berzu putem e-mail-a ili telefona.
Sektor za poslovne operacije - kontakt osoba:

Adrijana Cvijetić
e-mail: adrijana.cvijetic@blberza.com,
tel: 051 326 053, fax: 051 326 056


Izvještaji koji se objavljuju na sajtu Banjalučke berze:

Odluke skupštine akcionara u vezi sa isplatom dividende, promjenom na kapitalu, statusnim promjenama, itd. (definisano članom 10. Pravilnika) Dostavljanje BL berzi Sva akcionarska društva  Najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka događaja  Važni događaji (definisano članom 10. Pravilnika) Dostavljanje BL berzi  Sva akcionarska društva  Najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka događaja

Izvještaji koji se objavljuju

Način objavljivanja*

Obaveza

Rok

Godišnji finansijski izvještaj (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine i izvještaja o promjenama u kapitalu i napomena (nota) uz finansijske izvještaje)

direktno dostavljanje BL berzi


dostavljanje APIF-u**

Sva akcionarska društva

Rok za dostavljanje APIF-u 28. februar,
Rok za dostavljanje BL berzi je 60 dana od isteka poslovne godine

Polugodišnji finansijski izvještaj (bilansa stanja, bilansa uspjeha, bilansa tokova gotovine i izvještaja o promjenama u kapitalu i napomena (nota) uz finansijske izvještaje)

direktno dostavljanje BL berzi


dostavljanje APIF-u

Emitenti čije su hartije od vrijednosti uvrštene na službeno berzansko tržište

Rok za dostavljanje BL berzi i APIF-u 31. juli

Kvartalni finansijski izvještaj

Dostavljanje BL berzi

Emitenti čije su hartije od vrijednosti uvrštene na službeno berzansko tržište (definisano članom 284. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti***)

do 30. aprila za prvi kvartal i do 31.oktobra za treći kvartal

Konsolidovani finansijski izvještaj

Dostavljanje BL berzi

Sva akcionarska društva koja su obavezna sastavljati konsolidovani izvještaj

Rok za dostavljanje BL berzi je 60 dana od isteka poslovne godine

Revizorski izvještaj

Dostavljanje BL berzi

Definisano:
- Zakonom o privrednim društivma,
-Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti
- Zakonom o računovodstvu i reviziji RS,
- članom 2. Pravilnika****

U roku od pet dana od dana prijema revizorskog izvještaja, a najkasnije do kraja juna tekuće godine

Izvještaj o poslovanju

Dostavljanje BL berzi

Sva akcionarska društva

Rok za dostavljanje BL berzi je 60 dana od isteka poslovne godine

Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja, odnosno standardima korporativnog upravljanja

Dostavljanje BL berzi

Emitenti čije su hartije od vrijednosti uvrštene na službeno berzansko tržište

Sedam (7) dana od dana usvajanja izvještaja o poslovanju.

Odluka o sazivanju skupštine akcionara

Dostavljanje BL berzi

Sva akcionarska društva

ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja u slučaju godišnje skupštine akcionara, a u slučaju vanredne ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije održavanja vanredne skupštine akcionara

Prijedlozi odluka skupštine akcionara u vezi sa isplatom dividende, promjenom na kapitalu, statusnim promjenama, itd. (definisano članom 10. Pravilnika)

Dostavljanje BL berzi

Sva akcionarska društva

Istovremeno sa sazivom skupštine akcionara.

* Pored navedenog načina objavljivanja, informacije se objavljuju i na drugi način ako je tako definisano zakonima, regulativom ili statutom preduzeća. Informacije se dostavljaju BL berzi u elektronskom obliku prilagođenom za objavljivanje na internet stranici Berze sa ovlašćenih email adresa.
** Zakon o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 63/22.)

***Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koji su predmet javne ponude (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 60/12, 50/14, 103/20 i 99/21)


Prilog:
Uputstvo.zip   397 KB - Latinica