Podaci o emitentu


Elektro Doboj a.d. Doboj

Adresa Nikole Pašića 77
74000 DOBOJ
Telefon053 209 700
Faks053 241 344
Web www.elektro.doboj.net
Email info@elektro.doboj.net
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja ELDO-R-A
-

Preduzeće “Elektro Doboj” je pravno lice koje obavlja djelatnost elektrodistribucije ili preciznije kazano djelatnost distribucije električne energije i snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom. Djelatnost preduzeća je djelatnost od opšteg interesa koja ga prema važećoj pozitivnoj legislativi u pogledu oblika preduzeća određuje kao javno preduzeće. Osnovano je 1977. godine kao samostalno pravno lice. U svojoj istoriji doživjelo je više transformacija. Poslednja se odnosi na oblik organizovanja i promjenu naziva poslovanja i promjenu strukture osnovnog kapitala što je i navedeno u rješenju Osnovnog suda u Doboju od 25.06.2007. godine. Preduzeće je registrovano kod Osnovnog suda u Doboju u registarskom ulošku broj: 1-208-00.

 

“Elektro Doboj” posluje pod nazivom Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebinje, Zavisno preduzeće “Elektro Doboj” akcionarsko društvo Doboj, ili skraćeno MH “ERS” ZP “ELEKTRO DOBOJ” a.d. Doboj. Dakle, organizovano je kao akcionarsko društvo i putem kapitala povezano je u Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće, akcionarsko društvo, Trebinje. Većinski vlasnik preduzeća je Republika Srpska, odnosno MH ERS – Matično preduzeće koje raspolaže sa  65 % akcijskog kapitala, zatim Fond PIO sa 10 %, Fond za restituciju 5 % i sitni akcionari preduzeća koji raspolažu sa 20 % akcijskog kapitala. Akcijski kapital iznosi 31.117.961 KM.

 

Sjedište preduzeća je u Doboju, a svojom djelatnosti pokriva prostor dobojske regije od osam opština i to: B. Brod, Derventa, Doboj, Modriča, Petrovo, Šamac, Teslić, Vukosavlje i Petrovo. Površina prostora koji pokriva svojom djelatnosti je preko 3.000 km² i snabdijeva električnom energijom oko 90.000 potrošača.

 

Preduzeće prati savremene trendove u smislu primjene tehničkih rješenja u distribuciji električne energije kao što su: SCADA sistem daljinskog upravljanja čvornim TS 35/10 kV, rasklopnicama i TS 10/0.4 kV, daljinski upravljani linijski rastavljači – recloser, baždarnica opremljena savremenom elektronskom opremom, savremeno opremljeno vozilo za ispitivanje kablova (lociranje kvarova pod zemljom), sopstveni softver za sve potrebne distributivne aktivnosti, upotreba GPS uređaja za elektrodistributivne svrhe i praćenje vozila. Krajnji cilj preduzeća je visok nivo sigurnosti i kvalitet distribucije električne energije i snabdijevanja električnom energijom. Preduzeće danas i djeluje u tom pravcu što potvrđuju naše aktivnosti na terenu kroz investicije i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata i rezultati poslovanja preduzeća.

 

Pored osnovne djelatnosti nastojimo da pratimo korak sa vremenom i aktiviramo se u stvaranju novih vrijednosti poput gradnje malih hidroelektrana koje obezbjeđuju proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Za sada su aktuelne dvije male hidroelektrane za koje su obezbijeđene koncesije i započete su aktivnosti oko rješavanja administrativno-pravnih poslova i razrade projektne dokumentacije elektroenergetskih objekata – malih hidroelektrana.

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.8.2019.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.8.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.292 91 2.383 22,26 2,60 24,86
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,13 0,00 10,13
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 2.294 91 2.385 97,40 2,60 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Cvijanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nikola Kragulj predsjednik
Saša Stevanović član
Veljko Jaćimović član
Ljubiša Lukić član
Mario Danilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dana Vasiljević izvršni direktor
Ratko Stjepanović izvršni direktor
Saša Đekić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]