Podaci o emitentu


Termoaparati a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju

Adresa KARAĐORĐEVA BB
71123 Istočno Sarajevo
Telefon057 340 306
Faks057 340 306
Web www.e-tat.ba
Email info@e-tat.ba
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja TRAP-L1
TRAP-R-A

-

Termoaparati a.d. je kompanija osnovana 1946. godine. Sjedište društva je u Istočnom Sarajevu. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnju procesne opreme. Svoje poslovanje usmjerili smo na razvoj i proizvodnju procesne opreme. Imamo više od 65 godina tradicije i iskustva na domaćem i svijetskom tržištu.

Osnovna djelatnost fabrike je proizvodnja procesne opreme, energetske opreme i komponenti za :
termoelektrane i toplane, hidroelektran, postrojenja za preradu nafte i gasa, petrohemiju, hemijsku industriju, građevinarstvo i drugo.

U proizvodni program spadaju:

sve vrste posuda pod pritiskom,
sve vrste rezervoara za tečni naftni gas i tečna goriva,
ekspanzione posude
izmjenjivači toplote
predgrijači pare
paneli za hlađenje
rafinerijske i petrohemijske kolone
izrada mašinskih instalacija, gasovoda i naftovoda
čelične konstrukcije
montaža, sanacija i remont postrojenja
cijevne i poligonalne stubove za antene, rasvjetu, kontaktne mreže, dalekovode i žičare
izrada tehničke dokumentacije

 

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SUBOTIĆ MIRKO 23,74080823,740808
KNEŽEVIĆ BILJANA 15,00053115,000531
PREF AD BANJA LUKA 10,00001710,000017
ENTRA INTERNATIONAL LTD 8,9571198,957119
DŽEBO NADA 8,7591628,759162
SUBOTIĆ MILORAD 8,6837908,683790
SKALONJIĆ MURAT 6,0014276,001427
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
SAVANOVIĆ DAMIR 1,8453481,845348
AVLIJAŠ DOBRISLAV 1,8453481,845348

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 23 1 24 12,29 1,56 13,86
5%-10% 4 1 5 28,44 8,96 37,40
10%-25% 3 0 3 48,74 0,00 48,74
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 30 2 32 89,48 10,52 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]