Blok poslovi

Blok hartija od vrijednosti je najmanje ona količina hartija od vrijednosti koja zadovoljava kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:

   1. posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu i
   2. kursu iz posla sa blokom.

Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodno berzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

   1. predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti,
   2. član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta.

Član berze koji je zaključio posao sa blokom hartija od vrijednosti, mora Berzi prijaviti zaključenje takvog posla na način propisan Uputstvima.

DatumOznaka HOVNaziv emitentaKoličina HOVCijena (KM)Vrijednost
posla (KM)
28.6.2024. RSBD-O19 Republika Srpska 2% 16/04/25 510100,00510.000,00
27.6.2024. NAPR-R-A Napredak a.d. Pelagićevo 1.804.5140,432779.550,05